Standard antydyskryminacyjny

Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich powinny być zgodne z polityką równości szans. Oznacza to zapewnienie równego traktowania kobiet i mężczyzn, a także niedopuszczanie do dyskryminacji ze względu na wiek, poglądy, pochodzenie, religię czy niepełnosprawność. Projekt pn. „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” kieruje się tymi zasadami, a zaplanowane działania odpowiadają zróżnicowanym potrzebom studentów, pracowników administracyjnych i osób zarządzających projektem.

 

Podstawowe pojęcia

Zasada równości szans i niedyskryminacji – umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

Dyskryminacja – jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki (np. wiek, niepełnosprawność, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd itp.), którego celem lub skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie uznania, korzystania lub wykonywania wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie polityki, gospodarki, społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej, na zasadzie równości z innymi osobami.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność – jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na niepełnosprawność, którego celem lub skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie uznania, korzystania lub wykonywania wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie polityki, gospodarki, społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej, na zasadzie równości z innymi osobami.

 

„Agenda działań na rzecz równości i niedyskryminacji w ramach funduszy UE na lata 2014 – 2020” szczególny nacisk kładzie na:

 • płeć
 • niepełnosprawność

https://www.power.gov.pl/media/6131/Agenda_ZATWIERDZONA.pdf

Wprowadzenie zasady równości szans kobiet i mężczyzn może odbywać się poprzez:

 • realizację działań wyrównujących szanse tej płci, która jest w gorszym położeniu, ma ograniczony dostęp do dóbr, usług, informacji, edukacji, rynku pracy, stanowisk decyzyjnych i innych, czy też doświadcza przemocy i wszelkich jej konsekwencji,
 • unikanie sztucznych podziałów na role i obszary wyłącznie „kobiece” lub wyłącznie „męskie” np. zawody, zainteresowania, role w rodzinie, dotyczące podziału zadań i obowiązków itp.,
 • planowanie działań odpowiadających potrzebom każdej grupy oraz takich, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji kobiet lub mężczyzn znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Wprowadzenie zasad niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność powinna odbywać się poprzez:

 • kierowania się zasadą respektowania odmienności osób z niepełnosprawnościami,
 • zapewniania osobom z niepełnosprawnościami dostępności, zwłaszcza przy zastosowaniu uniwersalnego projektowania przestrzeni,
 • stosowania racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Główne przyczyny trudności osób z niepełnosprawnościami (wskazane w Agendzie):

 • izolacja społeczna (konsekwencja braku samodzielności, barier mentalnych otoczenia) skutkująca wycofaniem z aktywności społecznej i zawodowej,
 • problemy ze zdobyciem i utrzymaniem zatrudnienia,
 • negatywne postrzeganie osób z niepełnosprawnościami przez przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, stereotypy i uprzedzenia związane z postrzeganiem tych osób jako pracowników mniej wydajnych, obarczonych ryzykiem częstych zwolnień itp.,
 • brak przygotowania pracodawców funkcjonujących na otwartym rynku pracy do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,
 • obawy pracodawców związane z ponoszeniem zbyt dużych kosztów zatrudnienia i świadczenia pracy przez osoby z niepełnosprawnościami,
 • bariery funkcjonalne, w tym bariery w komunikowaniu się, architektoniczne, transportowe, w związku z tym ograniczenia dostępu do placówek edukacyjnych, aktywności społecznej itp.

 

Działania w projekcie wyrównujące szanse i przeciwdziałające dyskryminacji:

 • udział min. 6 osób z orzeczoną niepełnosprawnością w działaniach edukacyjnych odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy,
 • uwzględnienie w kryteriach rekrutacji osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób z niepełnosprawnościami i sprawującymi opiekę nad osobami zależnymi (dziećmi, seniorami),
 • rekrutacja z uwzględnieniem płci i specjalnych potrzeb (windy/ podjazdy, oznakowanie pomieszczeń, sanitariaty, specjalistyczny transport),
 • realizacja wizyt monitorujących w trakcie zajęć, szkoleń, staży u pracodawców przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnika Rektora ds. Uzależnień, Równego Traktowania i Ochrony przed Dyskryminacją,
 • prowadzenie ankiet ewaluacyjnych (z uwzględnieniem pozyskania wiedzy w zakresie barier uczestnictwa, ewentualnego braku udogodnień, najlepiej ocenionych przez uczestników udogodnień),
 • wspieranie godzenia życia zawodowego z rodzinnym poprzez możliwość wykonywania pracy w domu lub wprowadzenie zadaniowego trybu pracy dla członków ds. Zarządzania Projektem.

Osoby do kontaktu: